Huishoudelijk-, Veiligheidsreglement en Statuten

Index
Huishoudelijk Reglement
Het doel
Algemene ledenvergadering
Bestuur
Commissies
Werkgroepen
Financiën
Verenigingsruimte
Geroyeerde leden
Zwembad
Toezichthouder Zwembad

Vullen van duikflessen
Veiligheidsreglement
Begrippen
Algemenebepalingen
Duikorganisator
Oppervlaktecoördinator
Deelnemers
Duikplan
Statuten
Naam en zetel
Inrichting
Duur en boekjaar
Doel
Leden
Verplichtingen
Tuchtrechtspraak
Geldmiddelen
Einde Lidmaatschap
Donateurs
Bestuur
Algemene vergadering
Statutenwijziging
Ontbinding en vereffening

Huishoudelijk Reglement (15/04/16)

 A. Het doel

A.1. Het doel, aangegeven in artikel 4 van de statuten, wordt nagestreefd, met inachtneming van de noodzakelijke aandacht voor veiligheid en met respect voor de onderwaterwereld. Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering een programma samengesteld.

B. Algemene Ledenvergadering

B.1. Tenminste eens per jaar zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. De uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering geschiedt door het bestuur.

B.2. Te onderscheiden zijn a. Algemene Ledenvergadering, en b. Buitengewone Ledenvergadering. Indien in de artikelen wordt gesproken over Algemene Ledenvergadering, wordt tevens gedoeld op de onder b. genoemde vergadering.

B.3. Tot een Algemene Ledenvergadering hebben alle leden toegang en voorts zij die daartoe door de Algemene Ledenvergadering verlof wordt verleend.

B.4. Een voorstel, ingediend ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering, moet voorzien zijn van een toelichting.

C. Bestuur

C.1. Het dagelijkse bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij is als zodanig belast met het besturen van de vereniging.

C.2. Het bestuur is bevoegd taken te delegeren aan commissies bestaande uit een voorzitter en commissieleden.

C.3. Eventueel kan het bestuur een werkgroep in het leven roepen, bestaande uit een voorzitter en eventuele werkgroepleden, welke aangesteld zijn voor de organisatie van een activiteit.

C.4. Het bestuur behoudt het recht voor om activiteiten te annuleren als deze mogelijk de belangen van de vereniging kunnen schaden, de doelstellingen niet dienen of strijdig zijn met het Veiligheidsreglement.

D. Commissies

D.1. De voorzitter van enige commissie legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en overlegt minimaal twee maal per jaar met het bestuur. Deze ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bestuur.

D.2. Van elke commissievergadering worden notulen bijgehouden die de secretaris tevens ontvangt.

D.3. Elke commissie maakt jaarlijks een activiteitenplan, dat voorzien van een begroting aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.

D.4. Een commissie kan in voorkomende gevallen een bestuurslid uitnodigen tot het bijwonen van een commissievergadering.

D.5. De voorzitter van enige commissie draagt er zorg voor dat jaarlijks een commissieverslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de vereniging.

E. Werkgroepen

E.1. De voorzitter van een werkgroep legt verantwoording af aan het bestuur.

E.2. Voorafgaande van de organisatie van een activiteit legt de voorzitter een begroting voor aan het bestuur.

E.3. Kort na de uitvoering van de betreffende activiteit presenteert de voorzitter een financieel verslag aan het bestuur.

F. Financiën

F.1. Inkomsten door heffing van contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd. Opzeggingen dienen voor 1 oktober bij het bestuur bekend te zijn. Restitutie van contributie vindt niet plaats.

F.2. Een donateur waarvan de donatie het bedrag van € 25,- te boven gaat, verwerft het recht op toezending van het clubblad "Delta Nieuws".

F.3. Jaarlijks wordt aan de Algemene Ledenvergadering een financieel jaarverslag overhandigd. Alvorens dit verslag te presenteren wordt dit door de penningmeester aan de kascontrolecommissie ter goedkeuring aangeboden. Deze doet hiervan verslag aan de Algemene Ledenvergadering.

F.4. Bestedingen die een bedrag van € 500,- te boven gaan en die niet reeds zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering in de begroting, dienen ter goedkeuring aan een Buitengewone Ledenvergadering worden voorgelegd.

F.5. De kascontrolecommissie heeft ten alle tijden het recht op toegang tot de financiële administratie van de vereniging.

F.6 Bij niet tijdig annuleren door een deelnemer aan een clubactiviteit worden de door de vereniging gemaakte kosten bij de deelnemer in rekening gebracht

G. Verenigingsruimte

G.1. Het beheer van de verenigingsruimte berust in beginsel bij de evenementencommissie, die zorg draagt voor de bemanning van de ruimte op clubavonden en bij evenementen, tevens draagt zij zorg voor de voorraad. De bemanning behoeft niet noodzakelijkerwijs uit het midden van deze commissie te komen.

G.2. Elk kwartaal wordt van de inkomsten en uitgaven een afrekening overhandigd aan de penningmeester.

Bestuursreglement inzake Drank-en Horecavergunning / Exploitatievergunning

Inleiding

Dit Bestuursreglement is van toepassing zolang Delta Duikteam beschikt over een Drank-en Horecavergunning / Exploitatievergunning en alcoholische dranken beschikbaar worden gesteld tijdens activiteiten van Delta Duikteam

In overweging nemende dat:
1. sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
2. in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: de duikvereniging met een accommodatie in eigen beheer;
3. de accommodatie met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
4. een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de accommodatie waarborgen;
5. het bestuur het volgende bestuursreglement heeft vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.

Paragraaf 1    Algemene bepalingen
Artikel 1   Begripsbepalingen
a) Alcoholhoudende dranken:
Alle dranken met meer dan 0,5% alcohol:
- Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
- Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.
b) Sociale Hygiëne:
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen op verantwoorde wijze met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de accommodatie gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
c) Leidinggevenden:
Het bestuur heeft personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.
d) Barmedewerker:
Een barmedewerker is een vrijwilliger die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barmedewerkers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.
e) Horecalokaliteit:
Een afsluitbare ruimte binnen de accommodatie waar de alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse.
Artikel 2   Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
1. Verstrekking van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2. Verstrekking van alcoholhoudende drank aan ouderen is verboden wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
6. Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
7. Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barmedewerker die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 7 vastgelegde ‘instructie barmedewerker’.
8. De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrenzen of leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar in de accommodatie aangegeven.
Artikel 3   Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2    Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4   Aanwezigheid
Op de momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barmedewerker die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.
Artikel 5   Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de accommodatie of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de accommodatie gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de daartoe aangewezen ruimten of terrassen van de accommodatie.
3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
4. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barmedewerker uit de accommodatie verwijderd.
5. Aan leidinggevenden en barmedewerkers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) is het nuttigen van alcohol gedurende hun bardienst slechts beperkt toegestaan.
6. Als tijdens de schenktijden van de accommodatie driekwart of meer van de aanwezigen jonger is dan 16 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Artikel 6   Openingstijden en schenktijden
1. De openingstijden van de accommodatie zijn conform de drank- en horecavergunning: Van maandag t/m zondag van 07:00 uur tot 00:00 uur.
2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: Van maandag t/m zondag van 07:00 uur tot 00:00 uur.

Artikel 7   Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barmedewerkers
1. Voor de barmedewerkers (in de zin van art.1) zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
barmedewerkers:
   a. zijn tenminste 18 jaar oud;
   b. hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
   c. staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd op een lijst.
2. Een instructie ‘verantwoord alcoholgebruik’ voor barmedewerkers wordt gegeven door het bestuur, een van de leidinggevenden genoemd op de vergunning of een ter zake deskundige, en de instructie bestaat uit hetgeen is vastgelegd in het document “Delta Duikteam Instructies voor Verantwoord Alcoholgebruik”.

Artikel 8   Voorlichting
1. Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barmedewerkers (artikel 7) worden goed zichtbaar in de accommodatie opgehangen.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
3. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Artikel 9   Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barmedewerker) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
5. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Artikel 10   Toegelaten horeca-activiteiten
1. Met inachtneming van de bepalingen in lid 2, 3 en 4 zullen de horeca-activiteiten worden uitgeoefend.
2. De duikvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
3. De horeca-activiteiten worden door de duikvereniging slechts uitgeoefend ten behoeve van personen die bij de activiteiten van de duikvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de accommodatie en/of de inventaris niet door de duikvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de duikvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

H. Geroyeerde leden

H.1 In aanvulling op artikel 9.1.b van de statuten dienen opzeggingen schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie; het lid ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

H.2. Eenmaal geroyeerde leden zijn verplicht het contributiebedrag van het lopende jaar te voldoen. Dit betekend geen herstel van het lidmaatschap. Wenst de betreffende persoon gebruik te blijven maken van de faciliteiten van de vereniging, dan wordt boven op het contributiebedrag administratieve kosten van € 20,- in rekening gebracht.

I. Zwembad

I.1. Het zwembad is uitsluitend toegankelijk voor leden, introducés en cursisten. Partners van leden, die zelf geen lid zijn van de vereniging, kunnen tegen betaling van een jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bedrag, toegang tot het zwembad verkrijgen.

I.2. Van de evenementencommissie maakt tenminste deel uit een commissie of subcommissie die belast is met de organisatie en het toezicht van de activiteiten in het zwembad. De aanwezigen dienen de aanwijzingen van de toezichthouder of -houders op te volgen.

Toezichthouder

Het toezichtplan: Het doel van het toezichtplan is om alle leden te informeren over het veilig gebruik maken van het zwembad. Het plan zal indien daar een noodzaak voor is verder aangepast en verbeterd worden. Het bestuur ziet erop toe dat het toezichtplan voldoet.

Toezichthouder:
De toezichthouder is een lid die belast is met het toezicht op het veilig gebruik van het zwembad. Bij aanvang van het zwemuur wordt er in goed overleg een toezichthouder aangesteld door de aanwezige leden die gedurende (een deel van) het zwembaduur toezicht houdt op het naleven van dit plan en hiermee een bijdrage levert aan de veiligheid rond het bad. Dit wordt onderling bepaald door de aanwezige op het zwembaduur. Gedurende het zwembaduur kan de toezichthouder afgelost worden waarbij de taken overgedragen worden aan de nieuwe toezichthouder.
Als toezichthouders komen die personen in aanmerking die psychisch en fysiek in staat zijn een noodsituatie te herkennen en hier adequaat op kunnen reageren.

Zwemmer:
Een zwemmer is een lid of introducé die gebruik maakt van het zwembad en dit hoofdzakelijk aan de oppervlakte van het water doet.

Duiker:
Een duiker is een lid, cursist of introducé die met daarvoor geschikte apparatuur onder water is.

Het Zwembad:
Betreft het zwembad De Hoornse Vaart, Hertog Aalbrechtweg 4
1823 DL Alkmaar, tel. 072-5489375

Teamleider:
De teamleider is de namens het zwembad aanwezige persoon welke het aanspreekpunt is voor de toezichthouder en bij calamiteiten aanwijzingen geeft. De teamleider is direct bereikbaar middels een portofoon

Activiteit:
Alle activiteiten in het zwembad anders dan vrij zwemmen of duiken zijn activiteiten waarbij de wijze van toezichthouden met de organisator besproken zal worden. Dit kan een clublid/ clubleden zijn of een externe(n).

Buddy systeem:
Het systeem waarbij duikers onder water elkaars veiligheid garanderen is door altijd in zgn. buddyparen te duiken waarbij de buddy’s elkaar voor, tijdens en na de duik controleren op welzijn en veiligheid.

Deltaduikteam:
Deltaduikteam is een onafhankelijke duikvereniging in Alkmaar die als service naar haar leden de mogelijkheid biedt om iedere week een uur gebruik te maken van het zwembad voor vrij zwemmen, bijhouden van skills of het uittesten van duikapparatuur. Daarnaast biedt Deltaduikteam de mogelijkheid tot het organiseren van clubactiviteiten in het zwembad, introductie duiken en opleidingen.

3. Taken en verantwoordelijkheden.
Bestuur Deltaduikteam:
Het bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de leden, cursisten en introducés welke gebruik maken van het zwembad. Zij dient er op toe te zien dat dit toezichtplan nageleefd wordt en indien nodig dit document aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of inzichten. De verantwoordelijkheid op locatie is gedelegeerd aan de toezichthouder.

Toezichthouder:
De toezichthouder houdt geen toezicht op de duikers die zich onder water bevinden. De duikers houden toezicht op elkaar middels het buddy-systeem.
De toezichthouder houd toezicht op de volgende zaken:
- Geeft het bad vrij voor gebruik door de zwemmers toestemming te geven het bad te betreden
- Het ordentelijk gedragen rondom het zwembad
- De veiligheid van de zwemmers in het bad
- Het controleren van het ordentelijk achter laten van het bad na het verlaten hiervan door de laatste zwemmer of duiker.
Dit doet de toezichthouder door zich volledig te concentreren op de mensen en activiteiten in en rond het zwembad. het is niet toegestaan dat de toezichthouder een gesprek voert met de aanwezige leden,badmeesters of derden.
Indien dit niet vermijdbaar is zal er eerst een andere toezichthouder aangewezen moeten worden.
Voor de start van het zwembaduur zal de toezichthouder zich melden bij de badmeester en een portofoon in bruikleen krijgen.
De toezichthouder volgt de instructies van de badmeester op.

Zwemmers:
Alle zwemmers dienen “voldoende goed getraind” te zijn en fysiek kapabel zijn om te zwemmen.
Zij dienen de instructies van zowel de toezichthouder als de badmeester op te volgen.

Duikers:
Voor duikers geldt hetzelfde als voor de eerder genoemde zwemmers met als aanvulling dat zij in het bezit zijn van een geldig duikbrevet, dan wel in opleiding of introducé zijn en daarbij onder de toezicht vallen van een aanwezig persoon welke in het bezit is van een geldig NOB erkend 2* instructeurs brevet of een gelijkwaardige kwalificatie en dat de duikapparatuur welke gebruikt wordt zich in deugdelijke staat bevindt.
Duikers mogen niet zonder buddy onder water verblijven en de buddy dient zich in de directe nabijheid op te houden.

4. Verenigingsregels.
Onderstaand is een relevant deel van ons veiligheidsreglement. De complete versie hiervan is gepubliceerd in het clubblad en is terug te vinden op onze website.
Nieuwe leden krijgen het veiligheidsreglement thuisgestuurd.

VERPLICHTINGEN
Artikel 6
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2 na te leven;
b. de statuten en reglementen van een bond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden.
2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 3, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

 

Reglement voor vullen van duikflessen bij vulpunt Delta Duikteam.

Inleiding
De vul installatie van Delta Duikteam  is er voor en door leden. Om het redenen van veiligheid en voldoen aan wettelijke regelgeving zijn er regels die het vullen in goede banen leiden. Dit document bevat voor betrokken zaken en personen definities, vereisten en richtlijnen. Ieder die een duik fles ter vulling aanbiedt of vult dient te tekenen dat hij akkoord gaat met dit reglement  voordat de fles gevuld kan worden. Het niet nakomen van hetgeen gesteld is in deze regels is reden om Het recht flessen ter vulling aan te bieden en de autorisatie de vulinstallatie te bedienen te laten vervallen wanneer de aanbieder of vuller in gebreke blijft of zich niet houdt aan de regels.

Definities
Met de hieronder gebruikte naam Delta Duikteam wordt het bestuur of een door het bestuur gemachtigde persoon bijv. een lid van de vulcommissie bedoeld.
Met de aanbieder wordteen persoon bedoeld welk flessen ter vulling aanbied.
Met een vuller wordt bedoeld  een persoon die de vulinstallatie bedient en lid is van de vulcommissie of door hen geautoriseerd is.
Met de vulcommissie wordt een aantal leden bedoeld welke door het bestuur geautoriseerd zijn om de vulinstallatie te beheren. Zij zijn namens het bestuur verantwoordelijk. De vulcommissie is verplicht het bestuur op de hoogte te houden over de status van de vulinstallatie.

Bepalingen
De aanbieder

-    De aanbieder dient  lid van Delta Duikteam te zijn en zich bewust te zijn van de regels als opgesteld in dit document;

-    De aanbieder dient zich door ondertekening akkoord te verklaren met de regels als opgesteld in dit document;

-    De aanbieder dient geregistreerd te zijn in de ledenadministratie als volwaardig lid of gezinslid;

-   De aanbieder kan het recht op het laten vullen van flessen ontnomen worden als daartoe naar mening van de vulcommissie of het bestuur aanleiding toe is;

-    De aanbieder is verantwoordelijk voor de staat van de aangeboden duikfles ( zie verder bij ter vulling aangeboden duikfles) en dus verantwoordelijk voor alle gevolgen van problemen en ongevallen als ontstaan door gebreken aan de duikfles tijdens het vullen;

-    De aanbieder vult zelf geen flessen tenzij hij daartoe is geautoriseerd door of namens het bestuur en volgt aanwijzing van de vulcommissie op;

-    De aanbieder brengt uitsluitend duikflessen tijdens de door Delta Duikteam gestelde vultijden en laat geen flessen achter wanneer het vulstation niet geopend is;

-    De aanbieder bezorgt geen overlast welke de vergunning van Delta Duikteam om een vulinstallatie te exploiteren in gevaar brengt door foutief parkeren of luidruchtig gedrag;

-    De aanbieder zet zelf zijn flessen op de daarvoor aangeduide plek. De aanbieder zorgt er voor dat zijn flessen geen vlucht of toegangsroute blokkeert;

-    De aanbieder dient zich te realiseren dat het vullen kosten met zich mee brengt voor de vereniging  Delta Duikteam. Er is een ‘Faire Use’ policy wat inhoud dat je duikflessen mag vullen voor eigen gebruik en niet voor commercieel recreatief gebruik;

-    Het laten gebruiken van door Delta Duikteam gevulde flessen door niet leden is niet toegestaan, (structureel) negeren van deze regel leidt tot verliezen van het recht tot laten vullen van flessen.

De vuller en bediening van de vul installatie
-    De vuller kan ook een aanbieder zijn;
-   De vuller heeft een instructie ontvangen van (iemand van) de vul commissie;
-    De vuller heeft ervoor getekend dat hij de instructie gevolgd heeft;
-    De vuller dient ingeschreven zijn in het register van personen die bevoegd zijn de vulinstallatie te gebruiken;
-    De vuller dient de hetgeen in de instructie gemeld is na te leven;
-    De vuller kan ten allen tijde de toegang tot de vulinstallatie ontzegd worden door de vulcommissie of het bestuur. Hierover is geen discussie mogelijk;
-    De vuller dient regels na leven ook wanneer hij door aanbieder gepusht wordt regels te overtreden: bijvoorbeeld door het vullen van flessen waarvan de keuringstermijn verstreken is;
-    De vuller dient aanbieders er op aan te spreken wanneer zij in gebreke blijven;
-    De vuller dient het overzicht over de vulinstallatie te hebben en er voor zorg te dragen dat alles veilig en ordentelijk verloopt;
-     De vuller bedient uitsluitend de vulinstallatie tijdens de door Delta Duikteam gestelde vultijden;
-    De vuller bezorgt geen overlast welke de vergunning van Delta Duikteam om een vulinstallatie te exploiteren in gevaar brengt door vullen buiten de gestelde vultijden, foutief parkeren of luidruchtig gedrag;

De vulcommissie
-    De vulcommissie is door het bestuur geautoriseerd om de vulinstallatie te beheren;
-    De vulcommissie dient op de hoogte te zijn van alle technische en wettelijke vereisten ten aan zien van de vulinstallatie;
-    De vulcommissie dient en is bevoegd om onderhoud en keuringen te plannen, te organiseren en uit te voeren (waar mogelijk) en. De vulcommissie rapporteert aan het bestuur en is verplicht het bestuur op de hoogte te houden van relevante zaken;
-    De vulcommissie is bevoegd aanbieders en vullers uit te sluiten van gebruik van de vulinstallatie;
-    Het bestuur heeft het recht personen uit de vulcommissie te zetten wanneer zij in gebreke blijven.

De ter vulling aangeboden duikfles
-    De duikfles heeft een geldige keuringstermijn.;
-    De keurdatum is duidelijk zicht baar en wordt getoond voor het vullen;
-    De duikfles is veilig: de gemonteerde kraan heeft de juiste schroefdraad voor de fles.
-    De duikfles is en wordt alleen gebruikt ten behoeve van het duiken, niet voor andere gassen dan lucht en Nitrox (EAN) en bevat ten tijde van vullen bij Delta Duikteam een maximale zuurstof concentratie van 36%;
-    Tijdens het wachten leg je de cilinders horizontaal / stabiel neer;


Veiligheidsreglement (15/04/2016).

Het veiligheidsreglement is van toepassing op recreatief duiken.

Introductieduiken en iedere vorm van opleidingen valt onder de regels van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

Begrippen.

1. Onder (duik)organisator wordt verstaan een lid van Delta Duikteam die een (duik)activiteit organiseert en begeleidt en ten behoeve hiervan zorgdraagt voor een goede afstemming van de activiteiten.

2. Onder deelnemer van een duikactiviteit wordt verstaan: een gebrevetteerde sportduiker. Een deelnemer aan een niet duikgerelateerde activiteit behoeft geen gebrevetteerde sportduiker te zijn.

3. Onder een buddyteam wordt verstaan een eenheid, waarbij minimaal twee duikers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elkaar, hierbij rekening houdend met de brevetdoelstellingen van de laagst gebrevetteerde duiker.

4. Onder een oppervlaktecoördinator wordt verstaan een persoon die de ter plaatse van de duiklocatie leiding geeft aan de duik.

Algemene bepalingen.

5. Elke duik, georganiseerd en aangeboden door Delta Duikteam, dan wel gepubliceerd via media (Delta Nieuws, Nieuwsbrief, website of social media kanalen) van Delta Duikteam wordt beschouwd als een clubduik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Bij de voorbereiding van elke clubduik dient een persoon in het bezit van een geldig NOB erkend 3* brevet of een gelijkwaardige kwalificatie betrokken te zijn (zie ook bepaling onder “Duikorganisator”).

7. Een duik waarbij geen persoon in het bezit van een geldig NOB erkend 3* brevet of een gelijkwaardige kwalificatie aanwezig is, is per definitie geen clubduik.

8. De bepalingen van het "veiligheidsreglement" zijn niet van kracht, daar waar deze in strijd zijn met de lokale voorschriften van de lokatie, waar de (duik)activiteit plaatsvindt.

9. Deelname aan een (duik)activiteit geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

10. Iedere deelnemer dient zodanig te handelen gedurende de (duik)activiteit, dat de (duik)veiligheid altijd gewaarborgd is.

11. Iedere deelnemer betracht altijd bij de uitvoering van de (duik)activiteit een dusdanige zorgvuldigheid, dat het veroorzaken van schade aan derden wordt vermeden.

12. Het is als deelnemer niet toegestaan, om deel te nemen aan een duikactiviteit, indien men onder invloed verkeert van alcohol of drugs. Bij medicijngebruik wordt geadviseerd vooraf met een duikmedisch arts de mogelijkheid van duiken met de desbetreffende medicijnen te bespreken.

13. Het gebruik van persluchtapparatuur is alleen toegestaan aan daartoe gebrevetteerde sportduikers.

14. De deelnemer aan een (duik)activiteit draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en vaardigheden voldoende zijn voor de aard en de omstandigheden van de betreffende (duik)activiteit.

15. De deelnemer is verantwoordelijk voor het in deugdelijke staat verkeren van zijn/haar (duik)uitrusting en geschikt is voor de aard van de (duik)activiteit.

Duikorganisator

Een organisator van een clubduik dient van te voren een plan in bij het bestuur van Delta Duikteam of een lid van Delta Duikteam welke in het bezit is van een geldig NOB erkend 3* brevet  of een gelijkwaardige kwalificatie.
Het plan bevat minimaal de gegevens over de locatie, aard en moeilijkheidsgraad van de duik, vereiste brevettering en een noodplan.
Bij elke clubduik dient initieel een oppervlaktecoördinator te worden benoemd.

Oppervlaktecoördinator

16. De oppervlaktecoördinator dient tenminste in het bezit te zijn van een geldig NOB erkend 3* brevet of een gelijkwaardige kwalificatie en moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben en is verantwoordelijk voor:
•    Uitvoeren Check de stek (inclusief de laatste Check de Stek (Last Minute Risico Analyse)) waarbij in overleg met de aanwezige 3*-duikers en/of instructeurs besloten wordt of de voorgenomen duik doorgang kan vinden);
•    Bijhouden duikjournaal;
•    Starten reddingsactie in geval van (duik)ongeval;
•    Zorgdragen voor de aanwezigheid van de EHBO uitrusting.

17. De oppervlaktecoördinator zal tijdens de duikactiviteit de buddyteams samenstellen. Deze teams bestaan uit minimaal (en ook bij voorkeur) twee personen.

18. De oppervlaktecoördinator kan deelnemers adviseren niet, of niet verder, deel te nemen aan de duikactiviteit. Indien de betreffende deelnemer dit advies niet opvolgt, zal de oppervlaktecoördinator hiervan melding doen aan het bestuur van Delta Duikteam.

19. De oppervlaktecoördinator kan ter plaatse taken delegeren aan anderen. Hij blijft wel verantwoordelijk voor de geschiktheid (kennis en kunde) van de personen aan wie hij de taken delegeert.

20. Aan de hand van de criteria in de addendum aan het Veiligheidsreglement kan de aanwezige persoon in het bezit van een geldig NOB erkend 3* brevet of een gelijkwaardige kwalificatie eventueel bepalen of er al dan niet een oppervlaktecoördinator voor die specifieke duik noodzakelijk is.

Deelnemers

21. Iedere deelnemer aan een duikactiviteit wordt geacht om een duiklogboek bij te houden.

22. Iedere deelnemer wordt geacht duikmedisch goedgekeurd te zijn.

23. Iedere deelnemer overtuigt zich ervan, dat de (duik)organisator op de hoogte is van zijn of haar aanwezigheid tijdens een (duik)activiteit.

24. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen en adviezen van de (duik)organisator en/of oppervlaktecoördinator op te volgen.

25. Iedere deelnemer dient zich zowel voor de duik als na het beëindigen van de duik te melden bij de oppervlaktecoördinator.

ADDENDUM

Deze toevoeging aan het Veiligheidsreglement kan hulp bieden bij het maken van de keuze om wel of geen oppervlakte coördinator aan de kant te moeten hebben  gedurende het duiken bij een Delta Duikteam clubduik of duikevenement.

Samenstelling van de groep duikers
 Brevettering:
•    Zijn er duikers bij die weinig ervaring hebben?
Leeftijd:
•    Zijn er zeer jeugdige of oudere duikers bij?

Aard en moeilijkheidsgraad van de duik
Soort duik:
•    Is het een (opleidings)duik met verhoogde risico? (bijvoorbeeld stromingsduik, boot of Noordzeeduik)
Zicht onder water:
•    Slecht zicht?

Duiklokatie
Aard van de duiklokatie:
•    Is de duiklokatie afgelegen of moeilijk bereikbaar?
•    Hoe snel kan je hulp verwachten van derden?
•    Is het moeilijk om alleen met slachtoffer uit het water te komen?
•    Moet je het slachtoffer bijvoorbeeld alleen in het water achter laten om hulp in te schakelen?
•    Is er scheepvaart nabij?
•    Betreft het een officiële/bekende duiklokatie?

De groep
•    Wat vindt de groep? Gaat ze iedereen akkoord dat er geen oppervlakte coördinator aanwezig is?

 duik stroomschema


Statuten van Delta Duikteam

Heden, veertien februari negentienhonderd negentig, verschenen voor mij, Antonius Johannes van den Bosch, notaris ter standplaats Alkmaar, twee comparanten die verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Delta Duikteam.

2. Zij is gevestigd te Alkmaar.

INRICHTING
Artikel 2

1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering bevoegdheden zijn toegekend.

2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

DUUR EN BOEKJAAR
Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig december van dit jaar.

DOEL
Artikel 4

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de onderwatersport in al zijn verschijningsvormen.

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het geven van leiding bij oefeningen en het stimuleren van de ontwikkeling der leden in verband met de onderwatersport;

b. het beschikbaar krijgen van oefengebieden ter verwezenlijking van het doel:

c. het verkrijgen van materialen, nodig voor de beoefening van de onderwatersport alsook het vormen in en stand houden van een bibliotheek;

d. het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere instellingen in binnen- en buitenland ter behartiging van de belangen van de onderwatersport in het algemeen en van de leden in het bijzonder;

e. het maken van propaganda voor de onderwatersport onder andere door het uitgeven en verspreiden van daartoe geschikte lectuur;

f. het organiseren van kampen, excursies, tochten, weekends, lezingen, voordrachten, filmavonden en het houden en bezoeken van tentoonstellingen in verband met deze sport;

g. alle andere wettige middelen.

LEDEN
Artikel 5

1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.

2. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende vergadering tot toelating worden besloten.

3. op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid, wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen.

VERPLICHTINGEN
Artikel 6

1. De leden zijn verplicht:

a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2 na te leven;

b. de statuten en reglementen van een bond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

c. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden.

2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 3, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 7

1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1, alsmede ingeval van overtredingen van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:

a. berisping;

b. schorsing;

c. ontzetting (royement).

3. Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan bij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

5. a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b. Een lid kan door het bestuur geroyeerd worden indien deze een contributieachterstand van drie maanden of meer heeft.

c. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.

d. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

e. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

GELDMIDDELEN
Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributie van de leden; dit wordt geregeld per huishoudelijk reglement;

b. ontvangsten uit wedstrijden;

c. donaties;

d. andere inkomsten.

2. De leden zijn jaarlijks gebonden tot het betalen van contributie welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, te weten echtgenoten van leden en leden onder de militaire dienstplicht.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 9

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden;

c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;

d. door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 5.

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voorzover deze door de statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

(Noot: met betrekking tot bovenstand artikel wordt conform de huidige wetgeving per november 2011 een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd.)

DONATEURS
Artikel 10

 

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens het huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR
Artikel 11

1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.

b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

c. De voorzitter wordt in functie gekozen.

2. a. Tot aan de aanvraag van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste drie leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

3. a. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.

c. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.

4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het Clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

BESTUURSTAAK
Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorzieningen in de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

BESTUURSVERGADERING
Artikel 13

1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

b. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte aangemerkt.

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.

5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd voor een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

de voorzitter, te zamen met de secretaris of te zamen met de penningmeester. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk raakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten. Overtredingen hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van één jaar.

c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen.

4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1,2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16

1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

a. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering.

b. Jaarverslag van de secretaris.

c. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken.

d. Vaststelling van de contributie.

e. Vaststelling van de begroting.

f. Voorziening in de vacatures.

g. Rondvraag.

3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

5. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de verenging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17

1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.

b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.

2. a. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.

b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

3. a. Tenzij anders in deze statuten bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:

1. blanco zijn;

2. zijn ondertekend;

3. onleesbaar zijn;

4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;

6, voor ieder verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

4. a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.

5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.

c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van een persoon betreft, is het verworpen.

7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

ALGEMENE REGLEMENTEN
Artikel 20

 

1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen kunnen worden geregeld.

2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.

3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt . Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.

b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.

5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Alkmaar, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.